Å lykkes med den fryktede samtalen – “En utviklingssamtale eller en “utstøtningssamtale”?

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Å lykkes med den fryktede samtalen – “En utviklingssamtale eller en “utstøtningssamtale”?
0 Comments

IMG_0469

 

“Gjort riktig, kan en god ledelse være en av de mest inspirerende og
motiverende hendelser i en ansatt sin karriere, samt gi ytelse forbedringer og
organisasjonsomfattende resultater”.

Jeg har lenge sett på forskjellige spørsmål som blir stilt i forhold til lederundersøkelser,
motivasjon, forbedringer og indre klima (mellom menneskelig kommunikasjon).

En medarbeidersamtale bør være en en utviklingssamtale….

Nedenfor har jeg satt opp en del spørsmål, som jeg håper du kanskje kan bruke på jobben din eller kopiere opp til din leder. “Kopiering påbudt”. Eller om du jobber som konsulent så bruk noe av dette da…ps. huske å fakturere også..

Det er spørmål både til ledelse og ansatt.

Utsagn (L = Lederen)

L har en klar evne til å skape åpenhet rundt seg………
Det er ganske lett å få tillit til L……….
Jeg stoler alltid på at L gjennomfører det som blir sagt eller lovet ………………………
L er meget dyktig til å ta raske beslutninger når det er nødvendig………………………
Det er få som er «kvikkere» enn L når det gjelder å ta ting på sparket…………………
L har sansen for å satse friskt, selv når det er risiko til stede………………………………….
Evne til å lage system og ryddighet rundt seg har L så avgjort……………………………….
L demonstrerer jevnlig at vi har et regelverk som må følges…………………………………..
Noe som preger L, er grundighet og sansen for viktige detaljer………………………………
Det er lett å merke at L er en temmelig «dynamisk» person med autoritet………………….
L får meg til å føle at det er nødvendig å vise en aktiv holdning i jobben………………….
L har tydeligvis et beundringsverdig pågangsmot – han gir aldri opp………………………..
L får meg stadig til å føle at jeg kan snakke ut – uansett hva det gjelder……………………
Overfor L er det klart viktigere å si tingene som de er, enn å spille diplomat………………
L er en utmerket lytter når jeg kommer med klare og kritiske meninger……………………..
Jeg merker at L setter pris på nye og «kreative» forslag……………………………………….
L sørger stadig for at vi får oppdatere oss på den nyutvikling som skjer………………….
Det er inspirerende å se hvor ivrig L er for å få til forbedringer i avdelingen……………….
L er både klar og konsekvent når det gjelder å delegere oppgaver………………………….
Jeg føler at L har et klart ønske om at jeg skal jobbe selvstendig……………………………
L gir alltid positiv respons når jeg viser personlig initiativ………………………………………
Jeg betrakter L som en både rettferdig og lojal  overordnet…………………………………..
L går åpenbart inn for å gi alle en tilnærmet lik behandling……………………………………
Jeg føler at L anstrenger seg for å  støtte meg når det er nødvendig…………………………
Jeg regner L som en avbalansert og stabil person……………………………………………….
L tåler opplagt arbeidspress uten at det går unødig ut over sinnsroen………………………
Etter min oppfatning er L en trygg og seriøs person med god selvkontroll………………..

Organisasjonens indre klima

Utsagn                                                                                                               

Vi har en uformell og grei tone blant kollegene her…………………………………………………
Miljøet er preget av tillit og åpenhet…………………………………………………………………….
Forholdet mellom ledelsen og de øvrige ansatte er åpent og realt……………………………..
Beslutninger tas i store trekk både raskt og effektivt………………………………………………
Risikovilje og «frisk» satsing er typiske trekk for denne organisasjonen……………………..
Vi har et miljø hvor temmelig mye tas på sparket……………………………………………………
Vår organisasjon preges av god orden og sans for viktige detaljer……………………………
Vi har i store trekk klare rutiner (regler) som de fleste følger……………………………………..
Systematikk og grundighet er et typisk trekk ved vår arbeidsmåte…………………………….
Vi føler at vi jobber i en aktiv og dynamisk bedrift………………………………………………….
Det skjer så mye at det er ganske spennende å jobbe her……………………………………….
Vår organisasjon følger stadig aktivt med i utviklingen……………………………………………
Her hos oss er det mest vanlig at man sier tingene rett ut………………………………………..
Konflikter kommer raskt frem i lyset – uten at man bryr seg om «diplomati»…………………
Det er lett å bli hørt når du kommer med kritiske oppfatninger her……………………………..
Kreativitet er en egenskap som blir bemerket («belønnet») hos oss……………………………
Det skjer stadig noe «nytt og nyttig» i vår organisasjon…………………………………………..
Det er stor entusiasme for å være med på forbedringer hos oss……………………………….
Kontroll og «overvåkning» har lav prioritet i denne organisasjonen…………………………….
Ledelsen setter pris på at de ansatte viser vilje til selvstendighet……………………………….
Viser du initiativ hos oss, kan du regne med positiv respons……………………………………

Hvordan er ditt motivasjonsbehov dekket

 

Er du i store trekk fornøyd med jobbinnholdet i dag?
Får du stort sett brukt dine beste egenskaper og kunnskaper?
Får du anledning til å dyktiggjøre deg – utvikle deg videre?.
Får du legge opp arbeidet på egen hånd – og arbeide selvstendig?
Føler du at dine meninger blir etterspurt – og tatt hensyn til?
Får du i rimelig grad arbeide «fritt» – uten unødig overvåking?
Føler du at jobben din er anerkjent som viktig for helheten?
Får du jevnlig tilbakemelding om hvordan din innsats blir vurdert?
Får du vanligvis ros når du har gjort en ekstraordinær innsats?
Er samspillet i store trekk seriøst, lojalt, åpent og forpliktende – fra alle sider?
Er «tonen» på arbeidsplassen god – mellom kolleger og mellom leder og medarbeidere?.
Er den «sosiale kontakt» utenom arbeidstiden slik du føler den bør være?
Er der tilstrekkelig ro og stabilitet på din arbeidsplass – slik at de fleste kan føle seg vel til pass?
Vet du og de øvrige på arbeidsplassen i store trekk hva som forventes av dere?
Blir det akseptert at feil kan begås – uten at (bagatellmessig) svikt blåses unødig opp?

  Behov for forbedringer – Vår organisasjon trenger                 

Mer og bedre lederutviklingBehov for forbedringer – Vår organisasjon trenger
Klarere delegering fra ledernes side
Mer konsekvent tilbakemelding om den enkeltes innsats (“ros og ris”)
Klarere presisering av ansvar og myndighet
Ledere som er mindre opptatt av “brannslukking” og fag
Mer systematisk faglig oppdatering over hele linjen
En bedre planlegging av opplæringen
Større grad av “flerfaglighet” (alle kan flest mulige operasjoner)
Bedring av kompetansen mht informasjon og kommunikasjon generelt
En mer samarbeidspreget atmosfære
Mer entusiasme og motivasjon fra de ansattes side
En sterkere følelse av at alle trekker i samme retning
En kultur der alle går inn for at vi skal være best
Mer tillit og åpenhet i organisasjonen generelt
Større vekt på systematikk og grundighet
En bedre strukturering av organisasjonen (klarhet i alle ledd)
Mer vekt på kvalitetsbevissthet hos alle ansatte
Bedre/klarere rutiner og systemer
Et mer oversiktlig system for beslutninger (måten å ta beslutninger på)

Gjort riktig, kan en god ledelse være en av de mest inspirerende og
motiverende hendelser i en ansatt sin karriere, samt gi ytelse forbedringer og
organisasjonsomfattende resultater.

div4

 

Categories: