De første 20 minuttene var bra. Etterpå så det ut som alle spillerne hadde gått på Steinerskolen: Alle hadde sine egne ideer om hva som skulle gjøres.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized De første 20 minuttene var bra. Etterpå så det ut som alle spillerne hadde gått på Steinerskolen: Alle hadde sine egne ideer om hva som skulle gjøres.
0 Comments

1467296_10151806855091806_749483547_n (1)

 

I ledelseslitteraturen finnes flere lederroller:

1. Dirigerende: Lederen er sterk, og kan tvinge igjennom ting.

2. Visjonær: Lederen fokuserer på klarhet og kommunikasjon.
Visjonær ledelse er senere blitt kalt for verdibasert ledelse hvor verdier defineres som moralske prinsipper som organisasjonen baserer sin virksomhet på. Verdier defineres her som noe man handler for å oppnå og/eller beholde. Av dette følger at dine verdier vurderes ut fra dine handlinger og ikke ut fra hva du sier, mener eller tror.
Følgende moralske prinsipper er universelle:
1. Rasjonalitet
2. Ærlighet
3. Selvstendighet
4. Integritet
5. Produktivitet
6. Rettferdighet

3. Tilsluttende: Lederen vektlegger harmoni og relasjoner.
I relasjonsledelse er verdigrunnlaget likeverdighet og dialog. Relasjonsferdigheter fremheves av medarbeidernes fem ønsker: Tydelig, inkluderende, motiverende og inspirerende, empatisk og mål- og resultatorientert ledelse.

4. Deltakende: Lederen er samarbeidende og demokratisk.
Involverende lederskap er en lederstil som involverer alle medlemmer av et team i å identifisere viktige mål og utvikle prosedyrer og strategier for å nå disse målene. Lederen fungerer som en tilrettelegger i stedet for bare å gi pålegg eller gjøre oppgaver.

5. Foregangsmannen: Lederen går foran gjennom å tilstrebe heroiske handlinger.
Synlig ledelse vektlegges. Lederen går foran
og er best av likemenn.

Lederstil 3. Tilsluttende og 4. Deltakende faller deg naturlig når du har en involverende
atferdsstil jfr. grønn eller gul atferd og medarbeideren samtidig har lite behov for styrende atferd jfr. medarbeidere som har rød og blå atferd. Du fokuserer på langsiktig utvikling og mentorskap.

Medarbeiderens utviklingsnivå bestemmer behovet for lederstil

HVA – Prestasjoner avhenger hovedsakelig av to faktorer: Kompetanse og engasjement
(= arbeidslyst /motivasjon). Kompetanse er summen av din kunnskap, ferdighet, erfaring,
evne og vilje dvs. hvilke forutsetninger i form av evner, erfaringer og formell utdannelse du
har for å utføre den oppgaven det er snakk om.

Med engasjement og villighet menes den  grad av forpliktelse, arbeidslyst eller motivasjon
den enkelte medarbeider har for en bestemt oppgave i en bestemt situasjon. Ditt engasjement er summen av tro på deg selv, din kompetanse, ditt engasjement, din motivasjon og vilje til stå på. Gule og grønne medarbeidere viser dette engasjementet åpnere og tydeligere enn blå og røde medarbeidere.

Dyktighet defineres som ferdighet, atferd eller kompetanse som du bringer med deg
til en oppgave eller situasjon. En generelt dyktig person kan godt mangle dyktighet i
en spesiell ferdighet eller for en spesiell oppgave.

Mennesker med høy IQ må for eksempel ikke ha høy EQ. Evnen til logisk tenkning gir
ikke emosjonell kompetanse i seg selv. Han/hun kan godt tenke det og si det uten å klare
å gjøre det.

HVEM – Din jobb som leder er å legge forholdene til rette slik at dine medarbeideres
prestasjoner blir best mulig.
Kay 917 21000

1

 

Categories: