Det er fire konfliktområder både medarbeidere og ledere kan oppleve som utfordrende i sitt virke.

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Det er fire konfliktområder både medarbeidere og ledere kan oppleve som utfordrende i sitt virke.
0 Comments

545918_660485450641717_844641720_n (1)

1. Mellommenneskelig konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til mennesker med en annen atferdsstil enn det vedkommende selv har.
2. Intern personlig konflikt er en konflikt den ansatte har i forhold til det han/hun tror er andres forventninger til seg selv.
3. Personlige funksjonelle konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til ulike arbeidsroller
4. Organisatoriske konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til organisasjonens policy og kultur.

Nedenstående spørsmål kan du fritt kopiere og bruke i din egen organisasjon….

Når svar på medarbeiderundersøkelser skal vurderes, er det viktig å ha disse konfliktområdene i tankene når resultatene tolkes.

1. Medarbeiderundersøkelse. Organisasjonens indre klima.
Vennligst ta standpunkt til de utsagnene du finner nedenfor. Vurderer hvert utsagn etter
hvor godt det stemmer med dine følelser og meninger – her og nå.
Vurderingsskala: Utsagnet stemmer ikke i det hele tatt 0
ganske dårlig 1
bare delvis 2
rimelig bra 3
godt 4
meget godt 5
helt og fullt 6

Utsagn Din vurdering
Vi har en uformell og grei tone blant kollegene her ___
Miljøet er preget av tillit og åpenhet ___
Forholdet mellom ledelsen og de øvrige ansatte er åpent og realt ___
Beslutninger tas i store trekk både raskt og effektivt ___
Risikovilje og «frisk» satsing er typiske trekk for denne organisasjonen ___
Vi har et miljø hvor temmelig mye tas på sparket ___
Vår organisasjon preges av god orden og sans for viktige detaljer ___
Vi har i store trekk klare rutiner (regler) som de fleste følger ___
Systematikk og grundighet er et typisk trekk ved vår arbeidsmåte ___
Vi føler at vi jobber i en aktiv og dynamisk bedrift ___
Det skjer så mye at det er ganske spennende å jobbe her ___
Vår organisasjon følger stadig aktivt med i utviklingen ___
Her hos oss er det mest vanlig at man sier tingene rett ut ___
Konflikter kommer raskt frem i lyset – uten at man bryr seg om «diplomati» ___
Det er lett å bli hørt når du kommer med kritiske oppfatninger her ___
Kreativitet er en egenskap som blir bemerket («belønnet») hos oss ___
Det skjer stadig noe «nytt og nyttig» i vår organisasjon ___
Det er stor entusiasme for å være med på forbedringer hos oss ___
Kontroll og «overvåkning» har lav prioritet i denne organisasjonen ___
Ledelsen setter pris på at de ansatte viser vilje til selvstendighet ___
Viser du initiativ hos oss, kan du regne med positiv respons ___

Medarbeiderundersøkelse. Behov for forbedringer
Via dette enkle skjemaet får du anledning til å si din mening om noen av de viktigste behovene for forbedringer i din organisasjon.
NB! Legg merke til vurderingsskalaen som er slik:
Behovet for forbedringer er ikke særlig sterkt 1
ganske sterkt 2
sterkt 3
meget sterkt 4
av avgjørende betydning 5

Vår organisasjon trenger Din vurdering mer og bedre lederutvikling/ledertrening ___
klarere delegering fra ledernes side ___
mer konsekvent tilbakemelding om den enkeltes innsats (“ros og ris”) ___
klarere presisering av ansvar og myndighet ___
ledere som er mindre opptatt av “brannslukking” og fag ___
mer systematisk faglig oppdatering over hele linjen ___
en bedre planlegging av opplæringen ___
større grad av “flerfaglighet” (alle kan flest mulige operasjoner) ___
bedring av kompetansen mht. informasjon og kommunikasjon generelt ___
en mer samarbeidspreget atmosfære ___
mer entusiasme og motivasjon fra de ansattes side ___
en sterkere følelse av at alle trekker i samme retning ___
en kultur der alle går inn for at vi skal være best ___
mer tillit og åpenhet i organisasjonen generelt ___
større vekt på systematikk og grundighet ___
en bedre strukturering av organisasjonen (klarhet i alle ledd) ___
mer vekt på kvalitetsbevissthet hos alle ansatte ___
bedre/klarere rutiner og systemer ___
et mer oversiktlig system for beslutninger (måten å ta beslutninger på) ___

3. Medarbeiderundersøkelse. Motivasjonsundersøkelse
Vennligst gi din vurdering som svar på nedenstående spørsmål.
Vurderingsskala:
Nivået er svært lavt: 1
Nivået er lavere enn forventet: 2
Nivået er på det jevne: 3
Nivået er godt: 4
Nivået er svært godt: 5
Spørsmål Din vurdering
Er du i store trekk fornøyd med jobbinnholdet i dag? ___
Får du stort sett brukt dine beste egenskaper og kunnskaper? ___
Får du anledning til å dyktiggjøre deg – utvikle deg videre? ___
Får du legge opp arbeidet på egen hånd – og arbeide selvstendig? ___
Føler du at dine meninger blir etterspurt – og tatt hensyn til? ___
Føler du at jobben din er anerkjent som viktig for helheten? ___
Får du jevnlig tilbakemelding om hvordan din innsats blir vurdert? ___
Får du vanligvis ros når du har gjort en ekstraordinær innsats? ___
Er samspillet i store trekk seriøst, lojalt, åpent og forpliktende – fra alle sider? ___
Er «tonen» på arbeidsplassen god – mellom kolleger? ___
Er «tonen» på arbeidsplassen god mellom leder og medarbeidere? ___
Er den «sosiale kontakt» utenom arbeidstiden slik du føler den bør være? ___
Er det tilstrekkelig ro og stabilitet på din arbeidsplass – slik at de fleste
kan føle seg vel til pass? ___
Vet du i store trekk hva som forventes av deg? ___
Blir det akseptert at feil kan begås – uten at (bagatellmessig) svikt blåses
unødig opp? ___

4. Medarbeiderundersøkelse. Vurdering av ledere
Denne undersøkelsen gjelder: _______________________________________________
(navn på leder)
Som ledd i en generell organisasjonsanalyse ber vi deg vurdere den lederen som er navngitt nedenfor.
Viktig: Vurderingen foretas anonymt slik at den enkelte som foretar vurderingen, ikke kan
identifiseres. Etter at skjemaet er utfylt, leveres det – i lukket konvolutt – til den instans du får nærmere beskjed om.
Selv om du skulle føle det er «egenskaper» du ikke kan bedømme fullt ut saklig, så gi likevel din oppfatning etter beste evne. Du må foreta vurderingen helt selvstendig – uten å rådspørre eller konferere med andre.
Navn på den som skal vurderes:
Vennligst ta standpunkt til de utsagnene du finner nedenfor. Vurder hvert utsagn etter hvor godt de stemmer med dine følelser og meninger – her og nå.
Vurderingsskala:
Utsagnet stemmer ikke i det hele tatt 0
ganske dårlig 1
bare delvis 2
rimelig bra 3
godt 4
meget godt 5
helt og fullt 6
Det er viktig at du går bevisst inn for å være både oppriktig og nøktern/seriøs – ellers har
undersøkelsen ingen verdi.
MERK: “ L” betyr her den aktuelle lederen du skal vurdere.

Utsagn Din vurdering
L har en klar evne til å skape åpenhet rundt seg ___
Det er ganske lett å få tillit til L ___
Jeg stoler alltid på at L gjennomfører det som blir sagt eller lovet ___
L er meget dyktig til å ta raske beslutninger når det er nødvendig ___
Det er få som er «kvikkere» enn L når det gjelder å ta ting på sparket ___
L har sansen for å satse friskt, selv når det er risiko til stede ___
Evne til å lage system og ryddighet rundt seg har L så avgjort ___
L demonstrerer jevnlig at vi har et regelverk som må følges ___
Noe som preger L, er grundighet og sansen for viktige detaljer ___
Det er lett å merke at L er en temmelig «dynamisk» person med autoritet ___
L får meg til å føle at det er nødvendig å vise en aktiv holdning i jobben ___
L har tydeligvis et beundringsverdig pågangsmot – han/hun gir aldri opp ___
L får meg stadig til å føle at jeg kan snakke ut – uansett hva det gjelder ___
Overfor L er det klart viktigere å si tingene som de er, enn å spille diplomat ___
L er en utmerket lytter når jeg kommer med klare og kritiske meninger ___
Jeg merker at L setter pris på nye og «kreative» forslag ___
L sørger stadig for at vi får oppdatere oss på den nyutvikling som skjer ___
Det er inspirerende å se hvor ivrig L er for å få til forbedringer i avdelingen ___
L er både klar og konsekvent når det gjelder å delegere oppgaver ___
Jeg føler at L har et klart ønske om at jeg skal jobbe selvstendig ___
L gir alltid positiv respons når jeg viser personlig initiativ ___
Jeg betrakter L som en både rettferdig og lojal overordnet ___
L går åpenbart inn for å gi alle en tilnærmet lik behandling ___
Jeg føler at L anstrenger seg for å støtte meg når det er nødvendig ___
Jeg regner L som en avbalansert og stabil person ___
L tåler opplagt arbeidspress uten at det går unødig ut over sinnsroen ___
Etter min oppfatning er L en trygg og seriøs person med god selvkontroll ___

Lykke til med din “KLIMA UNDERSØKELSE”

ps. Bruk spørsmålene til det de er verdt!
Hilsen fra Kay Ellingsen
+47 917 21000

525064_10151085253696806_904687091_n

Categories: