Din lederstil er det atferdsmønster du viser over tid er slik dine medarbeidere oppfatter deg.

HVA – Din lederstil er det atferdsmønster du viser over tid slik dine medarbeidere oppfatter deg.

HVORDAN – For å nå målene må du balansere mellom å styre og støtte.

Styrende atferd kjennetegnes ved at lederen:
• Planlegger på egen hånd hva som skal gjøres
• Setter målene på egen hånd eller med minimal involvering fra medarbeideren
• Fastsetter tidsfrister for når delmål og det endelige arbeidet skal være ferdig
• Instruerer og viser, ofte i detalj, hva og hvordan ting skal gjøres
• Bestemmer hvem som skal gjøre hva under utførelsen av arbeidsoppgaven
• Har en tett oppfølging av arbeidet
• Foretar nødvendige prioriteringer
• Kommuniserer via enveiskommunikasjon
• Kontrollerer og følger opp resultatet av arbeidsoppgaven
• Bestemmer hvordan arbeidet skal evalueres og står selv for dette

Støttende atferd kjennetegnes ved at lederen:
• Lytter til medarbeiderens innspill, utfordringer og problemer
• Aktivt ber medarbeideren komme med sine innspill og meninger
• Involverer medarbeiderne i planlegging og gjennomføring av arbeidet
• Forklarer hvorfor ting å gjøres i et læringsperspektiv
• Gir mye informasjon
• Ofte ”selger inn” oppgaven overfor medarbeiderne for å skape motivasjon og
ansvarliggjøring
• Benytter toveiskommunikasjon
• Involverer, oppmuntrer og støtter medarbeideren
• Gir konstruktive tilbakemelding med fokus på læring etter utført oppgave
• Oppmuntrer medarbeiderne til selvevaluering og lære av det som er gjort

HVORFOR – Mennesker er forskjellige og fungerer ulikt i ulike situasjoner, for eksempel
vil du opptre annerledes når du står overfor en oppgave du behersker enn når du skal
gjøre noe helt nytt som du ikke kan. Derfor er situasjonsbestemt
ledelse er en av verdens mest populære teorier for ledelse.

De fire lederstilene
Det grunnleggende spørsmålet du kan stille deg som leder er:
• Hvilken lederstil har jeg?
• Hvor hensiktsmessig er den for å oppnå de mål jeg har satt meg?
• På hvilken måte kan jeg justere lederstilen min i forhold til situasjon?

Dine ansatte utvikler seg. De er annerledes enn da de ble ansatt. La oss se litt på hva
ulike medarbeidere trenger til ulik tid.

SalesLearning.Online

Kay Ellingsen🍒