Er du analytisk eller praktisk av natur?

image

10 Du er en typisk grubler. Utenfor det nor­male. Lever i din egen verden.

8 Du er så tenksom og grublende at du bev­eger deg helt på grensen av det normale.
Arbeidsdyktigheten er tvilsom – fordi du
knapt evner å ta en vanlig beslutning uten
lang tids grubling og vurdering.

6 Du er så tenksom og analytisk av natur
at du har store vansker med å få tatt
beslutninger. Du ønsker i det store og
hele å granske det meste helt til bunns.
Dette gjør deg til en typisk teoretiker som
gjerne ønsker å isolere deg fra de fleste
hverdagslige problemer.

4 Du er temmelig tenksom og analytisk av
natur, og du pleier ofte å være ikke så
lite distré og «fjern» når du beveger deg
på det praktiske plan. Du går alltid svært
grundig til verks når problemer dukker
opp, og du gir deg sjelden før du føler deg
ganske sikker på at du har alle svarene.

2 Du er ganske tenksom, fordypende og
analytisk av natur. Du pleier å gripe de
fleste problemstillinger an på en teoretisk/
analytisk måte. Dette gjør at du har lett for
å bruke svært mye tid på saker som kan­
skje heller kunne løses på en mer praktisk
og enkel måte.

0 Selv om du er både tenksom og analytisk
av legning, er du på langt nær den typiske
teoretiker. Du balanserer ganske godt
imellom den analytiske og den praktiske
angrepsmåten når det gjelder de fleste
problemer. Dine beslutninger er i store
trekk godt underbygd. Som oftest tar du
tiden til hjelp.

2 Selv om du er vel så praktisk som analyt­
isk av natur, har du klart blikk for nødven­
digheten av å være ganske grundig – i det
minste mht viktige problemstillinger. Du går stort sett rimelig dypt i materien når
analyse er på sin plass – og skifter raskt
over til en mer praktisk angrepsmåte når
dette gir størst effekt. Du er grundig –
men neppe noe petimeter.

4 Du kan nok gå løs på et problem fra et
teoretisk synspunkt, men gjør det bare når
behovet ligger klart i dagen. Du er i bunn
og grunn klart mer praktisk av natur enn
teoretisk/analytisk. Derfor ønsker du ikke
å kaste vekk tid på unødig fordypelse. Som
beslutter er du ganske effektiv. Likevel har
du et rimelig klart blikk for de risikoer du
velger å ta.

6 Du er en typisk praktiker. Iblant vil du
reagere når andre går løs på et «enkelt»
problem via teorier og analyser. Ofte synes
du dette er bortkastet tid. Du ser ikke helt
nytten ved vidløftig fordypning når beslut­
ningen lett kan tas på sparket – med litt
sunn sans og logikk. Du er en meget ef­
fektiv beslutter – og liker gjerne å hanske
med mange og varierte problemer.

8 Du er så praktisk rettet at du har store
vansker med å akseptere behovet for
saksvurderinger etter et analytisk/
teoretisk mønster. Du kan være svært
effektiv i beslutningsøyemed – men
risikerer til gjengjeld å bomme grovt
fordi du sjelden går grundig nok til verks.

10 Du går så absolutt på instinkt når pro­
blemer skal løses. Du tar deg sjelden tid
til å gå i dybden – selv når det dreier seg
om svært viktige saker. Du holderimage godt
overblikk og tar uhyre raske beslutninger,
men er egentlig «farlig» fordi du går altfor
raskt frem. Forsøker noen å bremse deg,
vil de stort sett bli feid av marken uten å
bli hørt.