Forskjellige kundetyper?

Den Røde kunde er introvert, men fortellende og dikterende, utrykksfull, saklig rask, klar og sikker, krevende, konkluderende resultatorientert logiker, vil ha ansvar og er redd for å å miste kontrollen og tar ofte rollen som pådriver.

Lytte Test
Selger du mye til røde kunder?
– Hvis ikke, jobb med din atferd, måten du kler deg på, måten du snakker på,
måten du lytter og stiller spørsmål. Bruk gjerne video og lydbåndopptak i
kommunikasjonstreningen. Din anbefalte atferdstilpasning:
Du bør være kort, klar og direkte. La den røde styre, men behold oversikten.

Den røde kundenmåler sin egen verdi i resultat, makt og kontroll.
Din atferd: Du blir akseptert som leverandør dersom du er kundens sparringspartner samtidig som du;
• gir han/henne en følelse av å ha styring og kontroll
• lar kunden spare tid
• gir korte og direkte beskjeder
• er åpen, ærlig og tydelig

Røde verdier; Ansvarlighet, Resultatorientert, Effektivitet, Direkte,Selvstendighet
Kravstorhet.

Den Gule kunde er ekstroverte og utadvendt, entusiastisk, innovativ, risikovillig, spontan, impulsiv, formidler av visjoner og ideer, opplevelsesorientert idemaker, vil ha
anerkjennelse, er redd for avvisning og tar ofte rollen som entusiast.

Dialog Test
Selger du mye til gule kunder?
– Hvis ikke, jobb med din indre dialog. Vær til stedet i ”nuet” og sørg for god
kontakt med dine følelser. Boost opp dine følelser med å bruke ord som
”Flott, supert, fint, vi”. Din anbefalte atferdstilpasning: Du bør dele entusiasmen, gi anerkjennelse og støtt argumenter for opplevelse. Anerkjenn følelser.

Den gule kunden
• måler sin egen verdi gjennom andre mennesker
• er opptatt av å være ettertraktet og populær
• er fleksibel og påvirkbar
• liker engasjerte salgs- og servicefolk
Din atferd: Gjør det du kan for at den gule kunden skal oppleve anerkjennelsens
vidunderlige glede ved å;
• rose kundens evne til å være fremtidsrettet og se løsninger
• inngå allianse med kunden uten unødig selvhevdelse
• sette kunden i sentrum for oppmerksomheten

Gule verdier; Opplevelser, Omgjengelighet, Positivitet, Åpenhet, Entusiasme,
Engasjement, Fellesskap.

Den Grønne kunde er ekstrovert, spørrende, mottagelig, lyttende, åpen, samarbeidsvillig og trygghetssøkende trivselsarbeider, vil ha trygghet, er redd for å ikke leve opp til forventninger og tar ofte rollen som stabilisator

Kongruens Test:
Selger du mye til grønne kunder?
– Hvis ikke, jobb med din kongruens. Lytt til hva du faktisk sier, tolk betydningen og se på hvordan din kommunikasjon faktisk virker på dine kunder. Bruk gjerne ettertenksomme
ord som ” men, vel, jaha, mhm…” Din anbefalte atferdstilpasning: Du må bruke tid. Støtt og forstå kunden 100 prosent.

Den grønne kunden måler sin egenverdi sammen med andre mennesker.
• Betraktes som svært smidig, hjelpsom og velvillig
• Er noe reservert og forsiktig av natur
• Søker heller trygghet enn ansvar
• De holder seg vekk fra utfordringer utenfor det tilvante
• Tar initiativ innenfor de grenser de føler seg trygge
• Vil helst ha god tid til å tenke over tingene
Din atferd: Du tilfredsstiller kunden din om du;
• respekterer kundens grenser
• etterspør kompromissforslag
• lar kundens hjelpsomhet og velvillighet lukke salget

Grønne verdier; Trygghet, Ærlighet, Vennlighet, Å være uformell, Samarbeidsorienterte
Stillhet, Beskjedenhet, Stabilitet, Fellesskap, Forutsigbarhet.

Den Blå kunde er introvert, spørrende, reservert, konservativ, prøvende, detaljorientert,
overveiende, praktisk, saklig, lyttende kvalitetssøkende detaljist, vil ha kvalitet, er redd for kritikk og tar ofte rollen som kontrollør.

Språk Test
Selger du mye til blå kunder?
– Hvis ikke, jobb med språket ditt, ordvalget, grammatikken og setningsbygningen. Vurder å snakke langsommere, bruke kortere setninger og mer presise
ord og begrep. Din anbefalte atferdstilpasning: Du må gi kunden tid og støtte.

Den blå kunden
• måler sin egenverdi i respekt for sine egne standarder
• har en analytisk legning
• tenker seg grundig om
• er gode teoretikere
• har en tendens til å være lukket/reservert
• beskytter seg bak objektive fakta
Din atferd:
• La han/hun redde ansiktet; Gjør det med respekt og ikke med humor
• Vis at du setter pris på hans/hennes verdier
• Gi komplimenter for måter han/hun løser utfordringer på
• Fortell kunden at du bare skal ta en ekstra kvalitetskontroll før alt er klart

Blå verdier; Kvalitet, Å være analytisk, Strukturert, Hensynstagende, Beskjedenhet
Saksorientert, Grundighet.

Du selger kanskje på en måte i dag, men mennesker søker mennesker.

Kay Ellingsen🍒

SalesLearning.online