Lederens nye rolle

#Next1 Kurs og Rekruttering Uncategorized Lederens nye rolle
0 Comments

b1

Vil du være en god leder? Eller er det sjef du vil være?

Hva er forskjellen på en sjef og en leder? En sjef bestemmer, kommanderer, instruer, detaljregulerer, kontrollerer og har fokus på konkret kunnskap. Sjefer har ofte en blå atferd.

Ledere motiverer, veileder og gir råd. De sørger for at medarbeiderne selv tar ansvar til å nå sine mål gjennom støtte, oppmuntring og prestasjonscoaching. En leder
har ofte en rød/gul atferd. En sjef er sosial når det ganger han/henne selv. En leder er sosial og empatisk av natur.
Europeisk forskning viser at de beste lederne har bestemte kjennetegn på måten de
forholder seg til informasjonsbearbeiding, ledelse, gjennomføring, resultater, sosial
forhold i tillegg til at de har bestemte personlige egenskaper  Ser du noen forbedringspotensialer for å komme opp på Europeisk topp-nivå?

Her er noen grunner for å delegere fra ditt perspektiv som leder:
• Frigjør kapasiteten til andre oppgaver
• Reduserer ledelsens behov for å drive brannslukning
• Gir mer tid til å se fremover
• Gir øvelse i å lede mennesker
• Gir mulighet til å oppdage lederemner
• Bidrar til å beholde dyktige medarbeidere

Du bør delegere mer dersom du svarer ja på følgende spørsmål:
• Tar du ofte med deg arbeid hjem?
• Har du lengre arbeidsdager enn dine kolleger?
• Når du kommer tilbake etter å ha vært borte noen dager, er det da fullt opp med saker som venter på deg?
• Blir du ofte spurt av dine medarbeidere om hvordan de skal løse sine oppgaver?
• Bruker du mye tid på rutineoppgaver?
• Liker du å ta del i det som foregår på ulike plan i avdelingen?
• Holder du fast ved prioriterte saker?
• Må du stå på for å holde tidsfrister?

Forutsetninger for å klare å delegere er at du:
• slutter å være den beste spesialist
• gir medarbeideren lov til å bruke litt lengre tid på oppgavene
• skaper forutsetninger for at medarbeideren kan utføre jobben
• aksepterer at jobben ikke gjøres på samme perfekte måte som når du gjør den, i alle
fall ikke i starten
• aksepterer feil og en viss risiko
• aksepterer at du ikke skal blande deg inn i arbeidet, før du blir spurt
• oppmuntrer, setter mål og følger opp
• gir medarbeiderne æren for jobben

Mulige årsaker til manglende delegering:
• Uklare mål, strategier, krav og forventninger
• Manglende bevissthet
• Manglende åpenhet, gjensidig respekt og tillit
• Manglende selvtillit, selvfølelse og trygghet
• Frykt for å miste oversikt og kontroll
• Frykt for forskjellsbehandling
• Frykt for avhengighet
• Redd for dyktige medarbeidere – forsvarer sin posisjon
• Lederen er allviter – vet alt best

Grunner for å delegere fra din medarbeiders perspektiv:
• Bidrar til å øke effektiviteten
• Unngår flaskehalser i systemet
• Øker ansvarsfølelse og initiativ
• Skaper selvtillit, motivasjon og trivsel
• Tilfredsstiller behovet for økt innflytelse over egen arbeidssituasjon

Delegere er å overføre av ansvar og myndighet:
• Ansvaret forplikter medarbeideren til å
gjøre en bestemt oppgave og oppnå et definert resultat.
• Myndigheten gir medarbeideren formell makt og styringsrett over definerte ressurser,
beslutningsmyndighet relatert til utførelsen av oppdraget og rett til å iverksette nødvendig metode og handlinger
• Lederen har alltid det overordnede ansvar selv om han/hun har delegert delansvar og
den myndighet som er nødvendig for å gjøre jobben. Lederen kan til enhver tid trekke
tilbake ansvar og myndighet som han/hun har delegert.

Du øker din effektivitet og fleksibilitet som leder dersom du tar konsekvensen av følgende fakta:
• Bruk din personlighet
– Egen erfaring, selvinnsikt, forståelse for andre, personlige egenskaper, holdninger, menneskesyn, personlig utvikling og forhistorie.
• Analyser situasjonen.
• Virksomheten, disponibel tid, organisasjonsform, kultur, tradisjon, bedriftens utviklingstrinn, konkurransesituasjonen, medarbeidere, ledelse og seg selv.
• Husk at å være fleksibel ikke nødvendigvis det samme som å være effektiv
• Å velge riktig lederstil til situasjonen avgjør effektiviteten.

Hilsen fra Kay
917 21000

dfbgd

Categories: