Standard leveringsbetingelser fra Next1 Drift AS

Rammeavtale og standard leveringsbetingelser,  utviklings- og rekrutteringsoppdrag

1.Partene og varighet

 Next1 Drift AS (orgnr.929 943 589), heretter kalt Next1, inngår med dette avtale om at Next1 leverer kandidater for ansettelse til det juridiske subjekt som aksepterer denne avtalen , heretter kalt Oppdragsgiver. For utvikling gjelder alltid en konkret oppdragsavtale om kurs og utvikling, og for rekruttering tilsvarende – med tillegg til de standard betingelsene på denne siden. Kursing kan skje fysisk i form av hele eller deler av hele kursdager med en kurstrener til stede, eller det kan skje via nettløsninger, enten live i form av videokonferanse / videosamtale, eller ferdiglaget innhold i form av nettkurs. Rekruttering skjer gjennom søk i eget og eksternt kontaktnettverk. Avtalen er ikke-eksklusiv, hvilket medfører at partene står fritt til å inngå avtaler med andre parter. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Således kan Oppdragsgiver fritt benytte andre leverandører som konkurrerer med Next1, dog ikke samtidig og på rekruttering til de samme stillinger som Next1 til enhver tid har i oppdrag om å rekruttere for Oppdragsgiver. Tilsvarende står Next1 fritt til å levere tjenester til andre, herunder bedrifter som er i konkurranse med Oppdragsgiver. Dersom en av partene opplever interessekonflikt skal dette meddeles den andre parten, og partene avgjør i samråd håndteringen av situasjonen. Dersom det er motstrid mellom disse vilkår og gjeldende norske lover og bestemmelser, skal gjeldene lover og bestemmelser følges fremfor disse avtalevilkår. Der loven gir adgang til det, og det er motstrid, går disse vilkårene foran.

2.Oppdragsavtaler og Honorar

 Hvert enkelt oppdrag skal tildeles Next1 skriftlig i form av aksept et tilbudt skriftlig forelagt Oppdragsgiver fra Next, og dette tilbudet anses som en oppdragsavtale og inngår som en del av denne avtalen / rammeavtalen. Partene kan i en oppdragsavtale bli enige om vilkår som fraviker fra rammeavtalen, og oppdragsavtalen har i slike tilfeller forrang. Next1 sitt honorar er om ikke annet avtales, delt opp i 3 milepæler. Ved inngåelse av en avtale om rekrutteringsoppdrag belastes ⅓ av totalt avtalt beløp. Ved overlevering til for andregangsintervju med kandidater, og etter at Next1 har gjennomført sine intervjuer og referansesjekker, belastes ⅓ av totalt beløp. Etter siste avholdte kandidat intervju med Oppdragsgiver til stede, eller inngåelse av arbeidsavtale med en kandidat, belastes resterende beløp. Next1 står fritt til å uten forvarsel justere størrelsen på siste betaling opp eller ned innenfor 10% av totalt oppdragsbeløp, dersom uforutsette endringer har medført lavere eller høyere kostnader. En slik endring skal dokumenteres.

3. Endringer og tillegg

Tjenester og kostnader som Oppdragsgiver underveis bestiller (endringer) utover det som dekkes av den spesifikke oppdragsavtalen, må bestilles skriftlig per epost, hvor det fremkommer at det er en endringsordre, og belastes etter Next1’s valg, normalt på neste milepæl, eller ved bestilling, dog senest 14 dager etter tjenesten endringsordren går ut på er levert eller startet.  Slike tjenester eller kostnader kan ikke belastes Oppdragsgiver uten at det dokumenteres skriftlig endringsordre. En endringsordre må inneholde en beskrivelse og kostnadsoverslag for å være bindende for Oppdragsgiver.

4.  Fullført rekruttering og Garanti, Definisjon av når et kurs er levert

Rekruttering anses fullført når oppdragsgiver har gjennomført møter med alle eller noen av kandidatene for andregangsintervju, eller ved inngåelse av arbeidsavtale med en eller flere kandidater, uavhengig av om Oppdragsgiver faktisk inngår fast eller midlertidig ansettelse eller annen avtale med noen eller alle kandidater. Rekruttering anses uansett som utført 10 dager etter overlevert rapport med kandidatopplysninger og vår anbefaling.

GARANTI: Dersom en person rekruttert gjennom Next1 Drift AS avslutter sitt arbeidsforhold innen prøveperioden etter inngått arbeidsavtales utløp, tar Next1 oppdraget med å rekruttere en ny person uten honorar, og oppdragsgiver dekker kun egen  annonseringskostnad. Garantien omfatter ikke tilfeller hvor oppdragsgiver selv er skyld i at arbeidsforholdet opphører. Det er Next1 som avgjør å gjennomføre en slik ny rekruttering uten kostnad for oppdragsgiver, og et slikt oppdrag er å anse som goodwill.

Ved kjøp av åpne kursplasser og mindre omfattende enkeltkurs / utviklings opplegg (typisk opp til oppdragsbeløp på  100.000.- NOK) faktureres avtalt beløp ved avtalens inngåelse, og det er ved inngåelsen av avtale om tid, at tjenesten er å anse som levert – uavhengig av det faktum at gjennomføring alltid rent faktisk er avsatt frem i tid. Ved lengre programmer (typisk for oppdrag med total verdi over kr. 100.000.- NOK), eller med mer enn 3 samlinger,  avtales en milepælsmodell hvor oppdraget faktureres i deler underveis. Oppdragsavtalen skal alltid ha konkret fastsatt modell for dette. Tjenesten anses som levert når tiden etter avtalen reserveres, og oppdragsgiver står selv fritt til å benytte, eller ikke benytte, den avtalte tid. Next1 overtar altså intet ansvar for forhold som måtte påvirke oppdragsgivers mulighet til eller valg om, å benytte den tid som oppdragsgiver har kjøpt. Dersom oppdragsgiver er privatperson får disse begrensende vilkår ikke virkning, og de viker for Forbrukerkjøpsloven som i tilfelle gir Oppdragsgiver vesentlig sterkere rettigheter.

Next1 kan og vil, dog etter eget ønske og dersom det er praktisk mulighet til det, akseptere flytting og endring av inngåtte avtaler, dersom en oppdragsgiver ber om det. En slik endring er å anse som en endringsordre, og oppdragsgiver vil alltid få skriftlig bekreftet hva vi oppfatter at den ønskede endringen går ut på, samt konkret opplysning om og i tilfelle hvor mye som skal betales for endringen. Vi driver innenfor bestemmelsene i avtaleloven og kjøpsloven, og forbeholder oss retten til å holde bedrifter vi inngår avtaler med til den inngåtte avtale. På samme måte vil Next1 sørge for å levere alle oppdrag innenfor norsk lov, etter disse inngåtte avtaler og med så høy kvalitet vi klarer. Dersom oppdragsgiver opplever avvik i vår leveranse ber vi om umiddelbar tilbakemelding til post@next1.no slik at vi kan avhjelpe og korrigere det som er nødvendig for å levere med god kvalitet.

5. Informasjon om stillinger i et rekrutteringsoppdrag

Informasjon om ønsket antall ansatte, oppstartsdato, stillingsbeskrivelse, lønnsramme, krav til kvalifikasjoner og geografisk område skal Oppdragsgiver informere Next1 om skriftlig på e-post innen 2 dager fra en oppdragsavtale er inngått. Oppdragsgiver er inneforstått med at det er aktørene i markedets oppfattelse av hvor attraktiv stillingen det rekrutteres til er, som avgjør både mulighetene for å tiltrekke seg attraktive kandidater, og også den mengde arbeid som ligger bak en rekruttering. Hovedsakelig  er det Oppdragsgiver sine krav til formell kompetanse og andre objektive kriterier og ønsker, type stilling, hvilke betingelser og ytelser herunder lønn som tilbys, arbeidsgivers omdømme, presentasjon av bedriften i intervjuer mm. som i siste instans avgjør om rekrutteringen resulterer i en vellykket, permanent ansettelse eller ikke. Next1 kan ikke påvirke disse faktorene, men bistår Oppdragsgiver med sin kompetanse ved å vurdere kandidaters egnethet og personlighetstype opp mot kulturen vedkommende skal jobbe i, hvilken lederstil nærmeste leder har – og ved å redusere kompleksitet i søke- og rekrutteringsprosessene. Videre har Next1 ved rekruttering tilgang på kvalifiserte søkere gjennom sitt eksisterende nettverk samt at vi foretar egne utadrettede aktiviteter relatert til hvert enkelt oppdrag rettet motet antall passive, dvs. ikke aktivt jobbsøkende, kandidater. Disse er oftest flertallet i en profesjonell rekrutteringsprosess – vi erfarer at de beste sjelden går arbeidsledige. Derfor vil det avtales individuelt honorar per oppdrag, med mindre det avtales fakturering etter medgått tid. Det siste er vanlig ved etablert kundeforhold, og betinger gjensidig tillit og forståelse for hvordan vi jobber – men vil ende opp rimeligere for oppdragsgiver siden vi da ikke må legge inn sikkerhetsmargin i forhold til tidsestimat på vårt arbeide. Avtale om type og størrelse på honorar gjøres altså skriftlig før hvert enkelt oppdrag, og beløp vil ofte kunne justeres både opp og ned i forhold til tidligere oppdrag – også for samme oppdragsgiver og til samme type stilling.  Typisk vil utvidelse av et oppdrag medføre kun mindre endringer i ressursbruk, og vil således bli fakturert til lavere pris enn der vi må gjennomføre et eget rekrutteringsoppdrag fra A til Å.

6. Betaling

Faktura sendes fra Next1 med moms med 5 dagers forfall. Oppdragsgiver er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m.” så lenge forsinkelsen varer. Alle oppgitte priser er ekskl. mva. Uteblitt eller forsinket betaling er å anse som oppsigelse av avtalen og reguleres i punkt 11 i denne avtalen. Next1 leverer både mva.-pliktige tjenester, f.eks. rekruttering, og ikke mva.-pliktige tjenester som kurs og utdanning.

7. Konfidensialitet

Opplysninger som partene mottar om hverandre er å regne som konfidensiell informasjon og skal behandles fortrolig overfor tredjeparter.

8. Forbud mot videre deling av kandidat informasjon

Oppdragsgivers videreformidling eller deling av kandidat opplysninger som man har mottatt fra Next1, med andre bedrifter eller enkeltpersoner i eller utenfor andre selskap, er å anse som vesentlig mislighold, og vil føre til erstatningsansvar tilsvarende normal pris på rekruttering av samtlige av de kandidater som er overlevert med vår anbefaling. Eventuelle rabatter som er innrømmet fra Next1 til Oppdragsgiver trekkes hva gjelder fakturering som følge av dette punkt.

9. Sletting av personopplysninger

Hvis en kandidat ber om å få sine opplysninger slettet vil dette bli videreformidlet og Oppdragsgiver plikter å håndtere dette i henhold til GDPR regelverket. Vår policy for dette finnes på https://next1.no/privacy-policy/

10. Oppbevaring av personopplysninger

Oppdragsgiver plikter tilsvarende å håndtere kundeopplysningene man blir gitt tilgang til i henhold til GDPR regelverket, og har som arbeidsgiver alene eget ansvar for å informere seg om, og følge de til enhver tid gjeldende, regler på dette og alle andre områder som berører denne avtalen og oppdrag utført av Next1 for Oppdragsgiver.

11.Bindingstid og oppsigelse av avtalen

Avtalen løper til oppsigelse, og har ingen bindingstid, men må sies opp skriftlig per e-post for å være gyldig. Oppsigelse trenger ikke å begrunnes. Hvis Oppdragsgiver sier opp avtalen underveis i et oppdrag, skal Oppdragsgiver fortsatt betale neste milepæl, med tillegg av eventuelle skriftlig bestilte endringsordre, uavhengig om hele eller deler av dette er utført når avtalen blir sagt opp eller ikke. Dersom Next1 sier opp oppdrag underveis i et oppdrag, skal ikke neste milepæl faktureres, men det skal lages en oppstilling over påløpte kostnader siden forrige milepæl samt eventuelle skriftlige endringsordre frem til avtalen sies opp, som så faktureres og oppdragsgiver er forpliktet til å betale rettidig.

12. Verneting og Fullmakter

Partene er enige om å benytte Ringerike, Asker og Bærum tingrett som verneting i tilfelle partene ikke kommer til enighet om forhold etter denne avtalen. Partenes respektive kontaktpersoner erklærer med dette å ha de nødvendige fullmakter etter norsk lov til å tegne for sitt selskap. Retur av denne oppdragsavtale per e-post med ordlyd om at avtalen aksepteres likestilles med skriftlig signatur, og med gyldighet fra den dato e-posten sendes.  Avtaler lagres i ikke-editerbart format (pdf) av partene hver for seg. Om ønskelig kan også oppdragsavtale skrives ut og signeres, før den sendes, med samme rettsvirkning. Denne oppstilling av generelle leveringsvilkår er å anse som en del av en inngått oppdragsavtale, og kommer i tillegg til gjeldende lover og bestemmelser som måtte være aktuelle.

 

 

Tillegg til informasjon:

Her finnes en kopi av vår mal for en oppdragsavtale for Rekruttering. Denne er gitt kun til informasjon, og det vil alltid være mindre endringer i hvert enkelt oppdrag. Last ned mal for oppdragsavtale her: 

oppdragsavtale rekruttering