Hva med kompetanse og engasjement før din medarbeider vurderer å slutte?

HVA – Prestasjoner avhenger hovedsakelig av to faktorer:
Kompetanse og engasjement (= arbeidslyst /motivasjon). Kompetanse er summen av din kunnskap, ferdighet, erfaring, evne og vilje dvs. hvilke forutsetninger i form av evner, erfaringer og formell utdannelse du har for å utføre den oppgaven det er snakk om.

Med engasjement og villighet menes den grad av forpliktelse, arbeidslyst eller motivasjon den enkelte medarbeider har for en bestemt oppgave i en bestemt situasjon.

Ditt engasjement er summen av tro på deg selv, din kompetanse, ditt engasjement, din motivasjon og vilje til stå på. Gule og grønne medarbeidere viser dette engasjementet åpnere og tydeligere enn blå og røde medarbeidere.

Dyktighet defineres som ferdighet, atferd eller kompetanse som du bringer med deg til en oppgave eller situasjon. En generelt dyktig person kan godt mangle dyktighet i en spesiell ferdighet eller for en spesiell oppgave.

Mennesker med høy IQ må for eksempel ikke ha høy EQ. Evnen til logisk tenkning gir ikke emosjonell kompetanse i seg selv. Han/hun kan godt tenke det og si det uten å klare å gjøre det.

HVEM – Din jobb som leder er å legge forholdene til rette slik at dine medarbeideres prestasjoner blir best mulig.

HVORDAN – Anslå for hver enkelt medarbeider hvilket kompetansenivå han/hun befinner seg på. Se så på hvor stort engasjement/motivasjon den enkelte utviser.

Du finner din medarbeiders utviklingsnivå når du kombinerer graden av engasjement med kompetanse.

Ledelsesmetoden du velger er avhengig av utviklingsnivået.
Hvis din medarbeider verken er villig eller dyktig, er det lite du som leder kan gjøre bortsett fra å spesifisere oppgavene og følge opp konsekvensene. Om du i den samtalen får bekreftet at engasjementet er like lavt som du anslo, kan du starte sluttsamtaler med en gang. De andre kan du velge lederstil i forhold til det kompetansenivå de har.

Du endrer lederstil etter hvert som medarbeideren utvikler seg. Figuren gir også en oversikt over type medarbeidersamtale som bør gjennomføres avhengig av kompetanse og engasjement (motivasjon) den enkelte medarbeider
viser.

Alle medarbeidere med høyt engasjement skal du ta godt vare på, men du må behandle dem ulikt avhengig av kompetanse. De som har lav kompetanse vil kunne utvikle seg til å bli “gode” om utviklingsplanen følges. De trenger en instruerende lederstil.

De med middels kompetanse trenger en rådgivende lederstil og er engasjementet høyt, vil
de kunne foretrekke en medvirkende lederstil. 

Medvirkende lederstil vil også de medarbeidere som har høy kompetanse, men svingende motivasjon ha glede av.

Medarbeidere som scorer høyt både på kompetanse og engasjement, vil ledes best gjennom en delegerende lederstil. De med svingende motivasjon vil du måtte tilnærme deg med ulike lederstiler avhengig av kompetansenivå.

Hovedpoenget er å komme frem til medarbeiderens reelle motivasjon og hva han/ hun har tenkt å gjøre for å tilfredsstille dine jobbkrav.

Finn den ledelsesmetoden som passer best for hver av dine medarbeidere. Du finner anbefalt lederstil ut fra medarbeiderens engasjement og kompetansenivå.

1) Identifiser hva slags kompetanse som kreves
2) Vurder din medarbeiders villighet og dyktighet

Spør deg følgende spørsmål:
a) Hvordan ser du på medarbeiderens evne (= dyktighet) til å utføre oppgaven?
b) I hvor stor grad er medarbeideren villig (=motivert) til å utføre oppgaven du gir
han/henne?

Lykke til!

Kay Ellingsen🍒
KayEllingsen.no

Next1.no